- ALGEMENE INFO -

"Ieder kind leert anders. Samen, ontdekkend, zelfsturend"

De Vreedzame School

Sinds 2018 mogen we ons een ‘vreedzame school’ noemen. Deze methode heeft als uitgangspunt de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) te bevorderen en vooral het voorkomen van pestgedrag. De methode gaat uit van de kerndoelen:
  • Het aanleren/verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Het democratisch burgerschap stimuleren (kinderen een stem geven en verantwoordelijk maken voor de omgeving waarin ze leven).
In alle groepen komen dezelfde blokken aan bod:
Blok 1: We horen bij elkaar (over groepsvorming, omgaan met elkaar).
Blok 2: We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten).
Blok 3: We hebben oor voor elkaar (over communicatie).
Blok 4: We hebben hart voor elkaar (over gevoelens).
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid).
Blok 6: We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

Bovendien zijn enkele leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid tot mediator. Volgens een vast stappenplan werken de mediatoren, samen met leerlingen die een conflict hebben, aan oplossingen die voor alle leerlingen goed voelen. Zo geven wij de kinderen de verantwoordelijkheid om problemen zelf op een goede manier op te lossen. Tot slot is er een leerlingenraad op school. De leerlingen praten samen over verschillende onderwerpen en komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Wereldoriëntatie

Voor Wereldoriëntatie-vakken (WO) werken we schoolbreed aan dezelfde thema’s. De basis hiervoor zijn de thema’s van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. De lessen en activiteiten zijn door het team gemaakt en worden elke twee jaar bijgesteld. Tijdens WO werken de leerlingen dus niet meer uit werkboeken, maar zijn ze continu met verschillende werkvormen bezig. Hun kennis doen ze op door lessen van de leerkracht, maar ook door zelf op onderzoek uit te gaan, door te ervaren en door te doen. Bij het ontwerpen van de lessen en activiteiten maken we gebruik van de methode ‘Kernconcepten’. Het doel is om de kinderen op een actieve en onderzoekende manier kennis en interesse te laten krijgen van de wereld om hen heen. Tevens worden hierbij via het kunstproject ‘Pr8’ ook kunst- en cultuuractiviteiten aangeboden. Daarnaast wordt zoveel mogelijk het aanleren van vaardigheden met innovatieve ICT-middelen geïntegreerd.

Identiteit

Als katholieke school besteden we regelmatig aandacht aan de christelijke feesten en hun achtergrond. Dit maken we in praktische zin zichtbaar door projecten en gezamenlijke vieringen. Onze school staat vanzelfsprekend open voor kinderen uit andere culturen en met een andere levensovertuiging. We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan andere godsdiensten en hun feesten.

Missie

Op Basisschool Pythagoras Pieter de Jong besteden wij veel tijd aan het verwerven van de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen maar ook aan de motorische, sociaal-emotionele en creatieve vorming van kinderen. Kinderen verschillen in hun aanleg, belangstelling en wijze van leren. Dit vraagt om onderwijs op maat. We werken planmatig en hebben in beeld wat ieder kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.