Ouders
Hoe betrekken wij ouders bij de school?

De school, de kinderen en de ouders maken SAMEN de school tot een fijne, veilige leer/speelplek. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij ons onderwijs en alle activiteiten. We waarderen het als ouders zich actief opstellen en mee helpen waar nodig. Behalve het belang van ouderbetrokkenheid voor kinderen is ouderhulp onontbeerlijk voor een aantal activiteiten op onze school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Mee praten en meedenken over de gang van zaken op school, voorstellen doen aan de directie, signaleren van kansen en problemen. Al dit soort zaken staat op de agenda van de MR. Natuurlijk heeft de MR ook een aantal bevoegdheden en op de wet gebaseerde taken, zoals het vaststellen of wijzigen van het schoolwerkplan of de regels op gebied van veiligheid. Ook heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht als het bijvoorbeeld gaat over belangrijke verbouwingen of de vakantieregeling. Het ouderdeel van de MR wordt gekozen door de ouders van de school middels verkiezingen. Het personeelsdeel wordt vanuit het team gekozen. Ouders en leerkrachten uit de MR hebben dus veel te zeggen en in te brengen; het is dan ook heel belangrijk dat ze contact hebben met andere ouders en leerkrachten om te weten wat er op school leeft. De MR vergadert ongeveer één keer per maand. In de weekbrief, voorafgaand aan de vergadering die openbaar is, staat de datum vermeld. Na het vaststellen van de notulen, worden deze op de website geplaatst en op de prikborden in de gang gehangen. Heeftu vragen, suggesties of signaleert u iets dat de MR kan bespreken, neem dan contact met ons op! Ook komen we graag in contact met nieuwe leden. 

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging organiseert jaarlijks met het schoolteam een groot aantal activiteiten. Bijvoorbeeld activiteiten rondom: Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, sport. En ook de organisatie van de spelletjesdag, verkeersactiviteiten, thema-avonden,schoolreisje/-kamp, communieviering. De oudervereniging van de Pieter de Jong school is een vereniging die op praktischniveau mede zorgdraagt voor een goed verloop van de verschillende en jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze activiteiten worden vanuit school georganiseerd voor de kinderen in alle groepen van de school. De OV heeft hierbij een faciliterende en ondersteunende rol. Zij is eindverantwoordelijk voor een deugdelijke en kloppende leden adminstratie en financiële afhandeling van genoemde activiteiten. Zij wil dit bereiken door een zo goed mogelijke communicatie en pro-actieve samenwerking met het team van de school en een zo’n optimaal mogelijke inzet en betrokkenheid van ouders bij de verschillende taken en activiteiten. Lidmaatschap oudervereniging De OV is een vereniging waar alle ouders van kinderen op school lid van zijn. Het gaat hierbij om een vrijwillig lidmaatschap met een vastgestelde contributievan € 36,- per schooljaar. 

Activiteiten voor en met ouders
  • Afscheidsavondgroep 8: Op deze avond nemen wij, op een speciale wijze, afscheid van groep 8. De ouders/verzorgers worden hierbij uitgenodigd. De kinderen uit groep 8 voeren een musical op.
  • Sportdag: De kinderen van groep 3 t/m 7 hebben deze dag op en rond het schoolterrein een sportieve dag.
  • Schoolsporttoernooien: Aan een aantal toernooien die door de gemeente Arnhem worden georganiseerd, zoals het schoolvoetbaltoernooi en het basketbaltoernooi, kunnen kinderen van des school deelnemen. In overleg met de groepsleerkrachten van de midden en bovenbouw worden er in die groepen teams samengesteld. Bij de organisatie zijn zowel leerkrachten als ouders van de school betrokken.
  • Schoolreisje/ themadag: Elk schooljaar wordt er een schoolreisje of een andere leuke afsluitende activiteit georganiseerd. Dit kan op locatie zijn of in- en om het schoolgebouw. Zonder ouderhulp kan deze activiteit niet georganiseerd worden
  • Schoolkamp aan het eind van de basisschoolperiode gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Jaarlijks wordt een bestemming gekozen waar de kinderen met een aantal ouders en leerkrachten drie dagen verblijven.
Communicatie met ouders

Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Informatie naar ouders

We vinden het belangrijk om goed samen te werken met ouders en ze ook zo goed mogelijk en regelmatig te informeren.  Elke week ontvangen ouders per email via “Social Schools” een digitale weekbrief met praktische informatie over actuele schoolactiviteiten en/of onderwijsinhoudelijke zaken.

Informatieavonden voor de groepen 1 t/m 8
Op deze avonden informeert de directie de ouders over nieuwe onderwijsinhoudelijke zaken en de leerkrachten informeren de ouders over de inhoud van de verschillende vakgebieden en andere belangrijke onderwijsontwikkelingen in de groep van het kind. Deze avonden worden aan het begin van het schooljaar gehouden.

Inloopavonden voor groep 1 t/m 8.
De kinderen laten aan hun ouders/verzorgers zien met welke materialen er in de groep gewerkt wordt. Ze laten hun werk zien en vertellen over de lesmaterialen die zij in de groep gebruiken.

Spreekweek:10 minuten oudergesprek
Voor ouders van de groepen 1 t/m 7 zijn er vier spreekweken met de mogelijkheid de leerkracht te spreken. In oktober zijn de startgesprekken met alle ouders over o.a. het welbevinden van hun kind. In december zijn er facultatieve oudergesprekken en in febr./maart willen we graag alle ouders spreken over de uitslag van de Citotoetsen. In juni willen we graag met alle ouders in gesprek om het schooljaar goed af te sluiten. In de maand december en in juni/juli krijgen de kinderen uit de groepen 1 t/m 8 het schriftelijk rapport. In maart geven we de kinderen het rapport mee met daarin de citotoets uitslagen en een eventuele uitnodiging voor een 10 min. gesprek. Voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 8 vindt er in de maand november een voorlopig advies gesprek plaats en in februari zijn de definitieve adviesgesprekken.